PolskiУкраїнська

O nas

Publiczne Przedszkole Freinetowskie z językiem angielskim na co dzień

Koncepcja pracy Przedszkola „Kameleon” w Pabianicach

            Przedszkole „Kameleon” będzie realizować założenia pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym według koncepcji pedagogicznej Celstyna Freineta, która stanowi filary oparte na wspieraniu dzieci w:

 1. samorozwoju
 2. twórczości
 3. demokracji życia
 4. samorządności
 5. swobodnej zabawie

oraz

 1. samodzielności
 2. odpowiedzialności
 3. współpracy
 4. swobodnej, naturalnej nauki i  komunikacji w języku polskim oraz języku angielskim.

Aby realizować ww założenia tworzymy dzieciom warunki:

 • do bogatych doświadczeń poznawczych poprzez zapewnienie różnorodnych pomocy i środków dydaktycznych niezbędnych a zarazem inspirujących doświadczeń w poznawaniu otaczającego  świata, również przez ich dostępność i bliskość;
 • zapewnić dzieciom czas do swobodnej zabawy we wszystkich jej wymiarach i rodzajach (zabawy manipulacyjne, badawcze, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, ruchowe, dramowe, teatralne, animacyjne itp.);
 • zapewnić dzieciom możliwości wyboru i planowania własnej aktywności, samokontroli i samooceny przy jednoczesnym udzielaniu wsparcia w realizacji zaplanowanych działań;
 • do podejmowania różnorodnych działań, w odpowiedzi na zainteresowania dzieci dla rozwijania kreatywności werbalnej i pozawerbalnej – artystycznej: plastycznej, muzycznej, technicznej i teatralnej,  będącej zarówno wyrazem opisywania świata takim jakim widzi je dziecko, a zarazem jak dziecko postrzega świat „oczyma” wyobraźni;
 • do decydowania i włączania się w planowanie własnej aktywności i organizację życia przedszkola, grupy przedszkolnej poprzez wspólne ustalanie reguł życia, podejmowania odpowiedzialności na rzecz grupy i sali, samoocenę i ocenę koleżeńską;
 • do inicjowania aktywności we współpracy dla rozwijania samorządności, komunikacji, odpowiedzialności i respektowania potrzeb i praw rówieśniczych.
 • do nabywania w zakresie rozszerzonym kompetencji językowych w odniesieniu do języka angielskiego w każdym dniu obecności w przedszkolu;
 • kontaktu ze środowiskiem przyrodniczym, społecznym i kulturowym.

            Wspierając wszechstronny rozwój dziecka w wieku przedszkolny  przedszkole zapewnia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ujętej w czterech obszarach rozwojowych: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym.

Wartości, które uznajemy za nadrzędne w pracy przedszkola, to:

 • człowiek i jego godność
 • zdrowie
 • szacunek
 • wolność
 • prawda
 • piękno
 • bezpieczeństwo
 • rozwój
 • innowacyjność

Wartości ww dotyczą budowania relacji na wszystkich poziomach: nauczyciel – dziecko, dziecko-dziecko, nauczyciel-rodzic. Stanowią one fundament respektowania Praw Dziecka i Praw Człowieka.

Każdemu dziecku przyznajemy prawo do indywidualnego tempa w rozwoju, prawo do popełniania błędów, rozwijania zainteresowań, głosu w swoich sprawach, wyboru: z kim,  jak , kiedy i co robi?, prawo do swobodnej zabawy i nauki oraz emocji.

Kompetentne dziecko do zdrowe i radosne dziecko, szczęśliwe oraz samodzielne, odpowiedzialne, uważne, kreatywne, otwarte, świadome uczuć, komunikatywne, empatyczne, cierpliwe. Dziecko mające poczucie własnej wartości.

Przewodnikiem dla dzieci w przedszkolu będzie Celestynka, która wprowadza dzieci do wielkiego świata i pomaga im odkryć to co nieodkryte, zobaczyć to co nie było wcześniej widziane, usłyszeć  i nazwać to czego nie nazwano wcześniej.

To przewodniczka, podróżniczka, z którą łatwiej i raźniej podróżować po nieznanych lądach i zakątkach rzeczywistości, która nas otacza.

W pracy wychowawczo – dydaktycznej wykorzystamy  bogaty zestaw metod  i technik, a w szczególności  C. Freineta:

 1. Reguły życia – ustalone z dziećmi w każdej grupie, które stanowią podstawę odniesienia w sytuacjach wymagających rozwiązywania zarówno problemów jak i konfliktów rówieśniczych udokumentowane w sali oraz w Księdze Reguł Życia, jako prawo wewnętrzne grupy.
 2. Krąg i narady grupowe – stanowiące podstawę do planowania przez dzieci własnych aktywności w ciągu dnia oraz inspirowania do samooceny zachowań, przyjmowania odpowiedzialności.
 3. Planowanie pracy – stanowiące podstawę do indywidualnych decyzji o rodzaju aktywności i samooceny. Wyeksponowane na tablicy planowania.
 4. Odpowiedzialności – wymyślone przez dzieci i realizowane tygodniowo.
 5. Swobodny tekst/rysunek – dzieci rysują lub opisują własne historie i prezentują je na forum grupy.
 6. Kompleks zainteresowań / projekt badawczy – tematy kompleksowe wynikające z wybranych tekstów swobodnych dzieci, dostosowane do aktualnych zainteresowań i potrzeb dzieci, zgodnie z ich wyborem.
 7. Doświadczenia poszukujące – poszukiwanie odpowiedzi na zadane pytania poprzez  doświadczanie z wykorzystaniem fiszek poszukujących oraz dokumentowanie tych doświadczeń.
 8. Badanie najbliższego otoczenia przez obserwacje: obserwacje „Jakie rzeczy są teraz?”, obserwacje historyczne (rekonstrukcje przeszłości), obserwacje eksperymentalne (odkrywanie przyczyn i skutków, typu: Co by było gdyby?).
 9. Fiszki autokorektywne – dzieci same sprawdzają  poprawność wykonywanych prac, zadań i ćwiczeń oraz poprawiają swoje błędy.
 10. Sprawności – wybrane i zdobywane przez dzieci  zgodnie z ich gotowością i potrzebami, wzmacniające poczucie kompetencji w wybranej dziedzinie według ustalonych zasad.
 11. Prezentacje dziecięce – prezentacje przed grupą dotyczące realizowanego tematu lub zainteresowań dzieci, dzieci stają się ekspertami w danej dziedzinie i uczą się od siebie wzajemnie.
 12. Teatr – różne formy przedstawień dla dzieci i przez dzieci: teatr Kamishibaj, teatr cieni, zabawa w teatr, zabawy animacyjne i opowieści ruchowe oraz cykliczny  raz w roku przedszkolu Festiwal Bajek, jako forma prezentacji osiągnięć dzieci przygotowany dla dzieci w przedszkolu i rodziców.
 13. Księga życia grupy – dokumentowanie przez dzieci za pomocą rysunków lub opisów wydarzeń z życia grupy.
 14. Korespondencja – okolicznościowe przygotowywanie rysunków i opisów podtrzymujące tradycje świąteczne i rodzinne.
 15. Zajęcia inspirujące – z wykorzystaniem projektowanych sytuacji edukacyjnych w odpowiedzi na potrzeby edukacyjne dzieci  i z uwzględnieniem ich propozycji i zainteresowań.
 16. Mapy myśli (Siatki pytań) – udokumentowane i wyeksponowane w sali  pytania dzieci dotyczące realizowanego tematu, kompleksu, projektu na podstawie których nauczyciel projektuje i konstruuje zajęcia.
 17. Swobodna ekspresja muzyczna, plastyczna, konstrukcyjna – zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami dzieci.
 18. Prace ogrodnicze – zapewniające kontakt z przyrodą i potrzeby obserwacji dzieci.
 19. Prace porządkowe i sytuacje samoobsługowe – adekwatnie do potrzeb dzieci i grupy.
 20. Gry i zabawy  – z zakresu pedagogiki zabawy: wstępne, na poznanie,  integracyjne i przełamujące bariery komunikacyjne, ruchowe, taneczne, animacyjne i fabularyzowane.
 21. Zabawy tematyczne – w odpowiedzi na zainteresowania dzieci, sprzyjające rozwijaniu kompetencji społecznych.
 22. Zadań inspirujących – umożliwianie dzieciom realizację wyzwań w obszarze najbliższego rozwoju.
 23. Zadań wielowariantowych – umożliwiających dzieciom dokonywanie wyboru aktywności w dniu aktywności.
 24. Techniki twórczego myślenia wg E. Nęcki – Analogia personalna, Tysiąc definicji, Analogia prosta, Lista atrybutów, Podobieństwa, Bricolage, Co by były gdyby?, Burza mózgów – pozwalających na rozwijanie kreatywności werbalnej i niewerbalnej.

            W procesie wychowawczym odwołujemy się do przyjętych w grupie  „Reguł życia”, wykorzystujemy autorefleksję dziecka w kontekście przyczyn i skutków działania, budując w dziecku samoświadomość i wskazując na różnice pomiędzy dobrem i złem. Wykorzystujemy samoocenę – jako technikę wzmacniania motywacji do uczenia się  i pozytywnego obrazu samego siebie.

W przypadku zachowań  akceptowanych społecznie udzielamy wzmocnień:

 • Uznanie i pochwała – wskazując na wysiłek dziecka, zaangażowanie i efekty.
 • Umożliwiamy pełnienie ról w grupie (prawa ręka) i przyjmowanie odpowiedzialności bardziej wymagających.
 • Szczególne zaufanie wobec dziecka – wspieramy samodzielność w inicjowaniu działań przez dziecko.

W przypadku nie stosowania się do ustalonych reguł i zasad stosujemy:

 • Konsekwencje naturalne – następstwo niewłaściwego działania.
 • Autorefleksja – w kontekście przyczyn i skutków.
 • Propozycje działań wyciszających.
 • Informacja zwrotna w oparciu o komunikat „JA” – wyrażenie przez nauczyciela smutku, rozczarowania, przykrości z powodu zachowania dziecka.
 • Tłumaczenia i wyjaśnienia – poszukiwanie wraz z dzieckiem samodzielnych rozwiązań :  „Co możesz zrobić następnym razem…?” Wyrażenie wiary  w możliwości dziecka, że potrafi  i może inaczej postąpić w przyszłości.
 • Czasowe odebranie przywileju i wskazanie przyczyny. Przekierowanie aktywności dziecka na inne zadania i aktywności.

Takie podejście wychowawcze wspiera dziecko w rozwijaniu samoświadomości dostrzegania własnych mocnych stron i obszarów dalszego rozwoju. Tworzy to warunki do nabywania umiejętności zarządzania sobą i ponoszenia odpowiedzialności oraz przyjmowania konsekwencji własnych działań. Wspiera dziecko w umiejętności podejmowania decyzji i wyzwań.

            Nauczyciele i pracownicy przedszkola odpowiedzialni są za współtworzenie wizerunku przedszkola i tworzenie właściwego klimatu.

W ramach oferty przedszkola proponujemy dzieciom:

 1. rozszerzoną naukę języka angielskiego w każdym z oddziałów – 5 razy w tygodniu w wymiarze czasu adekwatnym do możliwości i potrzeb dzieci,
 2. organizację zajęć logopedycznych,
 3. organizacje zajęć korekcyjno – kompensacyjnych,
 4. cztery posiłki dziennie z uwzględnieniem zróżnicowanej diety, w tym dla dzieci na diecie bezglutenowej, bezbiałowej itp.

Ponadto na życzenie rodziców, po godzinie 13.00, organizujemy zajęcia dodatkowe – rozwijające zainteresowania dzieci.

PolskiУкраїнська